slider admin pannelDong bang song cuu longslider

Giới Thiệu

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng (tên viết tắt: RIFEE) là tổ chức nghiên cứu độc lập thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam. Tiền thân của Viện là Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, được thành lập từ năm 1990 để đáp ứng nhu cầu thực hiện các nghiên cứu khoa học và sử dụng các kết quả nghiên cứu trong các giải pháp kinh tế và sinh thái phù hợp với phát triển và quản lý rừng bền vững. Viện được thành lập theo Quyết định số 3132/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 13/12/2012 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng và Trung tâm Công nghệ sinh học Lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Photos
Sandy hills
Photos
Schima wallichii forests
Photos
Pinus merkusii plantation

Hoạt Động KHCN